Az I4.0 NTP „Foglalkoztatás, oktatás és tréning” Munkacsoportja

Az I4.0 NTP „Foglalkoztatás, oktatás és tréning” MunkacsoportjaA Foglalkoztatás, oktatás és tréning Munkacsoport foglalkozik az Ipar 4.0 (I4.0) azon képzési vonatkozásaival, amelyek az elvek gyakorlatba való ültetésének néhány kiemelten fontos humánpolitikai előfeltételét határozzák meg. Alapvetően átalakul a foglalkoztatási és munkaerőpiac, és az I4.0 szinte minden területen változást hoz: a műszaki-technikai munkavégzés környezetében, az üzem- és munkaszervezés területén, az üzemgazdaságtan domináns koncepcióiban, és érzékenyebb reagálást kíván meg korunk demográfiai és munkaerőmobilitási és szociális fordulatára. Ezek a változások új stratégiai megközelítést és eszközöket kívánnak meg a triple-hélix minden szereplője részéről. 

A Munkacsoport támogatni kívánja Magyarország kormányzati egységes I4.0 humánerőforrás-fejlesztési stratégiájának kidolgozását. Így képez hidat a képzésért felelős valamennyi szakpolitikai reszort, s az NGM keretében működő Munka 4.0 munkacsoport irányában. A célkitűzés az informatikai és tudás alapú társadalom irányába való átalakulás hatásvizsgálata alapján megfogalmazott követelmények birtokában:

 • az oktatási színvonal állandó fejlesztése;
 • a jövő ipari munkaerőinek, a műszaki értelmiségi és kutatói generációinak a kor változó követelményeihez igazodó, nemzetközileg is magas szintű képzése a régi és az új tudásintenzív szakmákban és a szükséges összetételben;
 • flexibilis és konvertálható tudás és tanulási képesség átadása a jövő nemzedékének;
 • felkészítés a nemzetközi kutatói hálózatokba való sikeres bekapcsolódásba, a mobilitási képesség elsajátítására.

Ennek keretében:

 • Felméri a Stratégiai tervezési Munkacsoport által kidolgozandó általános I4.0 stratégiából levezethető projektált humán erőforrás követelményeket a tervezési időszak egészére.
 • Segíti a matematikai-természettudományos-műszaki-informatikai képzési tartalom folyamatos megújítását, illetve kifejlesztését időszakos felülvizsgálatát.
 • Elvégzi a képzési szintek szerinti tervezést.
 • Elősegíti az interszektorális együttműködést.
 • Javaslatot dolgoz ki a magasan képzett szakembergárda elvándorlásának lassítása, visszahívásuk elősegítése érdekében teendő további intézkedésekre.
 • Kialakítja a külföldön dolgozó magyar kutatói diaszpórával való kapcsolattartás intézményes kereteit.
 • Közreműködik az intézményi háttér szükséges továbbfejlesztésében.
 • Közreműködik speciális támogatási programok meghirdetésében.

Tevékenysége eredményeképpen a kitűzött időhorizontot átfogó implementációs tervet készít és tart karban.

A Munkacsoport az oktatás és foglalkoztatási  stratégiai célkitűzések teljesülésének követésére szolgáló mérőszámok rendszerének (scorecard) kidolgozásában is szerepet játszik, ami beépül a Startégiai tervezés Munkacsoport által kialakítandó átfogó mérőszám rendszerbe.